Khi có yêu cầu của cơ quan công an, nhà nước VINPEE có quyền cung cấp các thông tin liên quan đến người dùng cho cơ quan công an, nhà nước kiểm tra đối chiếu dữ liệu.